o nas

Sun Hunter
Legal & Finance

Naszą firmę tworzy grupa multidyscyplinarnych ekspertów w zakresie odnawialnych źródeł energii, finansów i prawa energetycznego. Jako jedna z pierwszych firm na rynku Odnawialnych Źródeł Energii w Polsce oferujemy kompleksową obsługę w zakresie audytów technicznych i prawnych projektów PV, pomoc w transakcjach M&A (zakupy i przejęcia projektów), jak również usługi w zakresie pozyskania źródeł finansowania projektów PV.

oferta

Nasz proces

Zbudowanie zespołu, w którego skład wchodzą prawnicy i analitycy mający wieloletnie doświadczenie w sektorze odnawialnych źródłach energii, a co za tym idzie wiedzę i know-how w zakresie audytów i analityki projektów OZE,  pozwoliło na stworzenie dedykowanej oferty w tym zakresie.

Audyty techniczne projektów PV

Audyt techniczny polega na analizie projektu instalacji fotowoltaicznej (projektu budowlanego, projektu instalacji elektrycznej, projektu trasy kablowej, projektu przyłącza do sieci elektroenergetycznej, projektu wykonawczego) pod kątem ewentualnych wad projektowych lub innych nieprawidłowości, ze szczególnym uwzględnieniem spełniania przez projekt założeń inwestora. Z tego powodu audyt techniczny rozpoczyna się od zapoznania naszych specjalistów z celami gospodarczymi inwestora i wizji lokalnej. Następnie projekt podlega dokładnej weryfikacji pod względem zgodności z obowiązującymi normami technicznymi i technicznymi uwarunkowaniami wskazanymi w wydanych dla projektu decyzjach.

Nasi specjaliści ocenią prawidłowość i kompletność projektu oraz jego zgodność z celami inwestora, a także wskażą rozwiązania pozwalające na wyeliminowanie ewentualnych uchybień i osiągnięcie najwyższych parametrów wydajności instalacji przy minimalizacji kosztów.

Projekt podlega technicznej ocenie na podstawie sporządzonych/wydanych dla projektu:

decyzji środowiskowej,

decyzji o warunkach zabudowy,

decyzji o pozwoleniu na budowę,

warunkach przyłączenia do sieci lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego,

umowy o przyłączenie do sieci lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego,

oferty do aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,

promesy koncesji na wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej,

map do celów projektowych, map glebowych, map zasadniczych, map ewidencyjnych.

Audyt techniczny składa się z :

=

audytu lokalizacji, wizji lokalnej, dokumentacji geodezyjnej i fotograficznej, analizy zgodności projektu budowlanego ze stanem istniejącym, analizy uzgodnień do projektu budowlanego,

=

badania umowy dzierżawy, umów służebności, sprawdzenia ksiąg wieczystych,

=

badania warunków środowiskowych, możliwości wprowadzenia zmian w decyzji środowiskowej,

=

badania warunków lokacyjnych (WZ lub MPZP), wskazaniem możliwości zoptymalizowania warunków zabudowy,

=

badania warunków przyłączenia i umowy przyłączeniowej, aneksów, oszacowania kosztów przyłączenia, optymalizacji uzgodnień technicznych,

=

badania uzgodnień do pozwolenia na budowę, projektu zjazdu, melioracji, etc.

=

badania projektu budowlanego, wskazania zagrożeń, optymalizacji kosztowej,

Audyty techniczne projektów PV

Audyty prawne projektów i spółek

M&A
 (fuzje i przejęcia)

Pozyskanie źródeł finansowania

Audyty prawne projektów PV i spółek

Projekt instalacji fotowoltaicznej to nie tylko innowacyjna idea inwestora i projektanta, ale także zbiór dokumentów o istotnym znaczeniu prawnym, których prawidłowość ma decydujące znaczenie dla powodzenia realizacji inwestycji. Przy pełnym zaufaniu do prawomocnych i ostatecznych decyzji organów administracji publicznej i w nich zdarzają nieprawidłowości, które wymagają korekty/interwencji. Korekta ta staje się coraz trudniejsza wraz z postępem rozwoju projektu, dlatego tak ważna jest analiza prawna każdej decyzji już na etapie jej wydawania.

Podobnie niezbędna jest analiza prawna wszystkich dokumentów pochodzących od osób i podmiotów prywatnych zaangażowanych w proces rozwoju projektu, w tym umów, oświadczeń i wniosków. Zespół doświadczonych prawników z Sun Hunter Legal & Finance zapewnia inwestorom kompleksową pomoc prawną na każdym etapie realizacji projektu, jak również pomoc prawną przy nabywaniu praw do gotowych projektów. Przygotowujemy również umowy dotyczące projektów instalacji fotowoltaicznych, zakładamy spółki, doradzamy przy negocjacjach i w sprawach korporacyjnych.

Zakres usług 

audyt prawny decyzji administracyjnych, w tym decyzji o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, tzw. decyzji środowiskowych, decyzji o zatwierdzeniu projektu i pozwoleniu na budowę,

audyt prawny umów o przyłączenie inwestycji do sieci elektroenergetycznej,

sporządzanie i audyt prawny umów dotyczących projektów instalacji fotowoltaicznych, w tym umów dzierżawy, umów zbycia lub nabycia nieruchomości, umów na wykonanie prac projektowych, umów zbycia lub nabycia projektu lub spółek, umów wykonawczych,

doradztwo i reprezentacja przy uzyskiwaniu niezbędnych decyzji, klauzul lub zaświadczeń,

zakładanie spółek i doradztwo w sprawach korporacyjnych,

doradztwo i reprezentacja w procesach negocjacyjnych.

Audyty techniczne projektów PV

Audyty prawne projektów i spółek

M&A
 (fuzje i przejęcia)

Pozyskanie źródeł finansowania

Fuzje i przejęcia

Oferujemy Państwu usługi doradztwa w zakresie nabywania i zbywania praw do projektów fotowoltaicznych, spółek lub ich zorganizowanych części. Doradzamy i reprezentujemy naszych klientów w procesach negocjacyjnych, mając na uwadze najlepiej pojęty ich interes. Przygotowujemy „szyte na miarę” umowy zbycia i nabycia praw do projektów fotowoltaicznych, spółek oraz umowy inwestycyjne, które zabezpieczają naszych klientów i najlepiej wyrażają ich cele biznesowe.

Zakres usług

analiza prawna i ekonomiczna planowanych przejęć,

sporządzanie i negocjacje umów zbycia i nabycia praw do projektów fotowoltaicznych lub spółek (udziałów, akcji, praw i obowiązków),

sporządzanie i negocjacje umów inwestycyjnych,

opiniowanie umów dotyczących projektów fotowoltaicznych,

doradztwo oraz udział w negocjacjach i reprezentacja,

due dilligence projektu (dokumentacji projektowej oraz spółki).

Audyty techniczne projektów PV

Audyty prawne projektów i spółek

M&A
 (fuzje i przejęcia)

Pozyskanie źródeł finansowania

Pozyskanie finansowania na projekty fotowoltaiczne

Usługę doradczą dot.  finansowania projektów PV zawsze rozpoczynamy od dokładnej analizy danego projektu. Po podpisaniu NDA oraz rozmowach z przedsiębiorcami oceniamy realne szanse na uzyskanie finansowanie oraz wybieramy produkty bankowe i pozabankowe, które mogą posłużyć do realizacji celów inwestora. Opracowujemy dokładne biznesplany i modele finansowe na potrzeby instytucji finansowych spełniające wymogi zarówno banków jak i oczekiwania inwestorów.

Przygotowujemy wszelkie analizy i założenia w taki sposób, aby zawierały one wszelkie szczegóły i by nie został pominięty w nich najmniejszy detal.

Pomagamy inwestorom w rozmowach i negocjacjach z instytucjami finansowymi. Przeprowadzamy inwestora przez cały proces aplikacyjny, jak również negocjacje i ustalanie ostatecznych warunków przyznawanego finansowania.

Zakres usług

ocena możliwości uzyskania finansowania bankowego i pozabankowego – usługa bezpłatna,

tworzenie biznesplanów oraz modeli finansowych inwestycji,

negocjacje z instytucjami finansowymi.

Audyty techniczne projektów PV

Audyty prawne projektów i spółek

M&A
 (fuzje i przejęcia)

Pozyskanie źródeł finansowania

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się ze szczegółową ofertą:

Tel. +48 735 123 151
Mail: biuro@shlf.pl
Sun Hunter Finance sp. z o.o.
NIP: 6793168794

Ul. Mogilska 11/11
31-542 Kraków
województwo Małopolskie

Nowe pole